Skip to main content

ESF - projektet IMpuls

Vad är IMpuls?


Falkenbergs gymnasieskola har beviljats medel från Europeiska socialfonden till projektet IMpuls.

Vad är IMpuls?
Projektet IMpuls tar sig an problemet med att IM-elever har bristfälliga förkunskaper vad gäller studieteknik och tidigare skolbakgrund. Projektet har identifierat att det behövs flera insatser:
- Utökade individuella insatser för att öka möjligheterna för elever att fullfölja sin utbildning.
- Utökade valmöjligheter inom yrkesutbildningen för IM-elever, samt
- att övergångar till Komvux planeras i tidigt skede så att utbildningen kan utföras sömlöst.

Projektet kommer även att arbeta med målgruppen KAA (Kommunalt Aktivitetsansvar). Det handlar att synliggöra deras faktiska situation och erbjuda målgruppen fler möjligheter inom ramen för IMpuls.

Process
Tillvägagångssättet för såväl IM som KAA handlar om en bredd av aktiviteter. Projektet kommer att ledas av en arbetsgrupp och stödjas av en styrgrupp. Det huvudsakliga arbetet kommer att genomföras i olika processgrupper som skall arbeta med bl.a.:

-Utvärdera och ta fram en alternativ lärandeorganisation på IM.
-Ta fram yrkesutbildningar, språkinsatser och förberedande utbildningar för Komvux.
-Arbetsmarknadsinsatser som praktik, jobbspår med mera.
-Förbättra organisation och samverkan på kommunal nivå för att skapa tydlighet och effektivitet för att nå projektmålen.
-Utreda och ta fram modeller för ett förebyggande arbete för att KAA ska bli färre i antal.
-Kartläggning av elever/presumtiva elever, inkl KAA
-Öka alternativen för att nå eleverna genom samtalsmetodik, alternativa mötesplatser/kontaktvägar med mera.
-Informationsinsatser

Om projektet
Projektet bygger på en sk förändringsteori. Det vill säga att det utgår från vad man vill åstadkomma för förändring eller utveckling och sedan reder ut vad som behöver göras i olika steg för att utveckling eller förändring skall ske. Övrigt som är bra att känna till om projektet är:
-Projektet skall pågå i tre år, med start våren 2023
-Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden
-Projektet styrs av en projektplan med tillhörande aktivitets- och tidsplan

Här kan du läsa mer om Introduktionsprogrammen

Här kan du läsa mer om Svenska ESF-rådet